...

Underwater Disco Lightshow

Underwater Disco Lightshow

149,00 kr

  • Förvandla badet till ett fascinerande kalejdoskop av färg
  • Dansa som en galning (ja, försök ditt bästa) medan du skrubbar din tvåliga kropp
  • Projekterar ett brett utbud av psykedeliska mångfärgade ljusmönster
  • Batteridriven och 100% vattentät

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Underwater Disco Lightshow”
Review now to get coupon!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.